Mer krevende for kjøttbedrifter å leie inn arbeidskraft

1. april i år kom det nye regler knyttet til innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Adgangen til å benytte innleid arbeidskraft, når arbeidet i en kjøttbedrift defineres som midlertidig karakter,… Les mer

1. april i år kom det nye regler knyttet til innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Adgangen til å benytte innleid arbeidskraft, når arbeidet i en kjøttbedrift defineres som midlertidig karakter, er opphevet.

Av Per A. Sleipnes

Illustrasjonsfoto: Colourbox

De nye reglene i Arbeidsmiljøloven er en betydelig innstramming for bedriftene i kjøtt- og fjørfebransjen, som i perioder av året har behov for å leie inn ekstra arbeidskraft. Også innleides rett til fast ansettelse i innleiebedriften er styrket. Det gjelder også om det er innleie etter avtale med tillitsvalgte etter tre år.

– Vanskelig å rekruttere

NHO Mat og Drikke er klare på at regelendringen vil få konsekvenser for landets mange kjøttbedrifter.

– De nye innleiereglene gjør det svært krevende for bedriftene i kjøtt- og fjørfebransjen å få fatt i kvalifisert arbeidskraft. Bedriftene er bekymret for at innskrenkningen i innleiereglene vil skape store utfordringer for næringen som har definerte sesonger. Det blir uten tvil vanskelig å rekruttere nok kompetent arbeidskraft til sesongen uten å kunne leie inn arbeidstakere, påpeker advokat Caroline Weedon Heide i NHO Mat og Drikke. Hun understreker at det fortsatt er anledning for bedriftene å leie inn arbeidstakere som vikarer og at bedriftene fortsatt kan ansette midlertidig i forbindelse med sesong.

Mindre trygghet

Hun peker på at de nye reglene gir mindre trygghet til arbeidstakerne.

– Tidligere var disse arbeidstakerne faste ansatte i en innleiebedrift. Nå må de forlate et trygt fast ansettelsesforhold, og gå over til kortvarige midlertidige kontrakter. NHO Mat og Drikke tror ikke at begrensningen i adgangen til å leie inn arbeidstakere i sesong vil øke antallet faste ansatte, understreker Weedon Heide.

Bundet av tariffavtale

Det er åpnet opp for at ledelsen i bedriftene kan inngå avtale med tillitsvalgte om innleie. Et av vilkåret er at bedriften er bundet av en landsdekkende tariffavtale, jfr. aml. § 14–12 (2). Både Overenskomsten for kjøttindustrien og Overenskomsten for Egg- og fjærfekjøttindustrien er landsdekkende.

Flere bedrifter opplever at tillitsvalgte ikke ønsker å inngå slik avtale, opplyser advokaten fra arbeidsgiversiden. – Det er problematisk, men når det gjelder begrepet tillitsvalgt har arbeids- og inkluderingsministeren uttalt at det ikke trenger å være den tillitsvalgte i fagforeningen som inngår avtale om innleie med arbeidsgiveren. Kravet om at avtalen skal inngås med en tillitsvalgt er altså oppfylt også dersom en annen i bedriften, som representerer et flertall av de ansatte innenfor den arbeidstakerkategori som avtalen om innleie regulerer, inngår avtale om innleie med ledelsen. NHO Mat og Drikke er glad for denne uttalelsen, som vil kunne bidra til at bedrifter kan inngå avtale om innleie selv om tillitsvalgte fra fagforeningen sier nei til slik avtale.

Arbeidsmiljøloven stiller krav

I arbeidsmiljøloven § 14–12, 2. ledd er det som nevnt et krav om at tillitsvalgte/den som på vegne av arbeidstakerne inngår avtalen om innleie må representerer et flertall av den arbeidstakerkategori som avtalen om innleie regulerer. Etter NHO Mat og Drikkes syn, må begrepet arbeidstakerkategori forstås som alle arbeidstakere innenfor en konkret type stilling/arbeidsområde. Eksempel: Ledelsen og tillitsvalgte kan lage avtale om innleie for kun ansatte i produksjonen, så lenge tillitsvalgte/den som inngår avtalen på vegne av arbeidstakerne, representerer et flertall av alle som arbeider innen produksjon. Det er altså ikke et krav om at tillitsvalgte representerer et flertall av samtlige arbeidstakere som er omfattet av selve overenskomsten.

NNN i KLF-studio

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) er i motsetning til NHO Mat og Drikke glade for regelendringene. I en TV-sending i regi av KLF nylig, redegjorde Anne Berit Aker Hansen, forbundsleder i NNN, for hvordan hun oppfatter endringene treffer vår bransje.

– Skillet i lovverket mellom innleie og entreprise er tydeliggjort via denne regelendringen. Det, for å unngå at innleie «feilklassifiseres» som entreprise.

Dessuten må bemanningsforetak være registrert hos Arbeidstilsynet og også det bidrar til en sikrere hverdag for våre til sammen 3790 medlemmer i kjøttindustrien. 96 virksomheter i denne delen av matindustrien har tariffavtale, sier Anne Berit Aker Hansen.

Godt egnet

NHO Mat og Drikke mener at tidligere gjeldende rett om entreprise var godt egnet til å trekke grensen mellom innleie og entreprise. De nye reglene medfører nye skjønnsmessige vurderinger og avgrensningsspørsmål og bidrar derfor ikke til å klargjøre grensen mellom entreprise og innleie.

Siste saker