Resistens: Norsk kylling friskmeldes

Tirsdag 22. september overleverte Veterinærinstituttet årets NORM-VET-rapport om status for antibiotikaforbruk og resistens blant dyr i Norge til Mattilsynet.

Rapporten viser at landbruket står for kun en tiendedel av totalforbruket av antibiotika i Norge. Den totale mengden med antibiotika brukt på landdyr har blitt redusert med 38 prosent siden 1995. Mattilsynet er klare på at det har blitt en ubegrunnet frykt for kyllingkjøtt i befolkningen. - Det bekymrer oss at folk er ubegrunnet bekymret. Leter man med finmasket nok nett, vil man finne resistente bakterier, sier Karen Johanne Baalsrud i Mattilsynet. Allerede i 2014 ble noen av resultatene frigjort. Resultatene viste at det var antibiotikaresistente bakterier i kyllingkjøtt. For å i det hele tatt finne resistente bakterier må man bruke svært sensitive analysemetoder, så det er ikke unaturlig at man gjør funn, sier Ida Mathisen, sejfsveterinær i KLF. I følge Veterinærinstituttet skyldes funnene av kinolonresistente bakterier trolig naturlig forekommende resistens, altså resistens som ikke skyldes bruk av antibiotika. Det vil si at disse resistente bakteriene neppe er en helsetrussel for hverken dyr eller mennesker. - Det norske kyllingen er den beste i verden med tanke på resistens, sier Anne Margrete Urdal i Veterinærinstituttet. Det har vi prøvd å få frem over tid. Hele rapporten kan leses på Veterinærinstituttets nettsider.

Siste saker