– Tilsynskampanjen viser hva som gjenstår

Tirsdag 17. januar presenterte Mattilsynet resultater fra tilsynskampanjen på gris. Det er gjennomført nesten 600 tilsyn i slaktegris- og smågrisbesetninger, og Mattilsynet har funnet ett eller flere regelbrudd i vel… Les mer

Tirsdag 17. januar presenterte Mattilsynet resultater fra tilsynskampanjen på gris. Det er gjennomført nesten 600 tilsyn i slaktegris- og smågrisbesetninger, og Mattilsynet har funnet ett eller flere regelbrudd i vel halvparten av de besøkte besetningene.

Tilsynskampanjen for svin skiller seg fra tidligere tilsyn ved at besetningene er tilfeldig plukket ut, og at Mattilsynet har fulgt en standardisert tilsynsmal ved besøkene. Denne ble spesielt utviklet i forbindelse med kampanjen. I løpet av to år er 582 besetninger over hele landet blitt inspisert, og inspeksjonene har blitt fordelt på de ulike regionene basert på antallet svinebesetninger.

Mattilsynet opplyser at det i kampanjen er funnet flest avvik som gjelder for lite eller manglende strø eller rotemateriale. Nesten én av fire oppfylte ikke kravene til syke og skadde dyr. Dette må bli bedre. Mattilsynet sier også at det er store regionale forskjeller. Region øst er best i klassen.

Se resultatene fra Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021–2022

Les mer om funnene hos Mattilsynet (mattilsynet.no - 20.10.2021)

KLF er svært glade for at Mattilsynet avkrefter påstanden om at problemene i norsk svineproduksjon skyldes grunnleggende utfordringer med hele produksjonssystemet.

– Resultatene fra tilsynskampanjen er som forventet etter presentasjon av de foreløpige funnene per tredje tertial i 2021. Vi synes det er nyttig at Mattilsynet påpeker områder som kan forbedres, sier spesialveterinær Emilie Oldervik i KLF.

KLF følger de viktigste helseparameterne til den norske grisen uke for uke. Resultatene er bedret over tid, men kampanjen påpeker at det er viktig å fortsatt jobbe med flere tiltak som er viktig for dyrevelferden, og da spesielt strø- og rotemateriale og behandling av syke og skadde dyr. Dette er forhold som bransjen tar tak i og som bransjen vil fortsette å jobbe systematisk med for å sikre en varig, god dyrevelferd for all gris, spesielt gjennom dyrevelferdsprogrammet for gris.

Les mer om dyrevelferdsprogrammet for svin hos Animalia.

– Det er viktig for oss at kravene i dyrevelferdsprogrammene er på linje med kravene Mattilsynet stiller på tilsyn. Vi må jobbe mer for at Mattilsynet og næring er godt kalibrert. Det er høyt fokus på dyrevelferd i bransjen, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre dyrevelferdsprogrammene, påpeker Oldervik.

Kilde: Mattilsynets presentasjon

Det er slakteriene som følger opp dyrevelferdsprogrammene i praksis. De passer på at avvik har blitt lukket i tide og at veterinærbesøkene gjennomføres når de skal. Svineprodusenter som ikke har dyrevelferdsprogrammet på plass, får økonomiske sanksjoner. Det brukes mye ressurser på dyrevelferdsprogrammene både fra produsenter og slakteri. Derfor er det viktig at disse jevnlig gjennomgås og justeres slik at vi er trygge på at dyrevelferdsprogrammene har en god effekt.

Veterinærene har også en veldig viktig rolle som bondens sparringspartner. Det er de privatpraktiserende veterinærene som utfører de regelmessige, fastsatte besøkene i svinebesetninger. Det vil bli flere kurs for veterinærene i 2023 i forbindelse med dyrevelferdsprogrammene.

–  Norske griser har fått det bedre siden dyrevelferdsprogrammet for svin ble lansert. Det viser registreringer i Helsegris. Vi må fortsatt jobbe med å kalibrere produsentenes, veterinærenes og rådgivernes vurderinger opp imot Mattilsynets vurderinger, avslutter Oldervik.

Siste saker