Tro ‘trumfer’ konkurranse og dyrevelferd

Landbruks- og matdepartementet gir importører knyttet til trossamfunn femdoblet kvote med redusert toll for halal-produkter. Økningen kommer midt i et år der Landbruksdirektoratet allerede har auksjonert bort kvoter som bedrifter… Les mer

Landbruks- og matdepartementet gir importører knyttet til trossamfunn femdoblet kvote med redusert toll for halal-produkter. Økningen kommer midt i et år der Landbruksdirektoratet allerede har auksjonert bort kvoter som bedrifter har kjøpt for å kunne betjene dette markedet. Det er i seg selv veldig spesielt. I tillegg stilles det spørsmål om dyrevelferd knyttet til slaktemetoden som benyttes

Av Per A. Sleipnes

Tidligere var den tollfrie kvoten på 30 tonn, og endringene til 150 tonn trådte i kraft 1. mai i år. Vi har regnet på det og denne tonnasjen tilsvarer opp mot ti millioner kroner i verdi for importørene av disse kjøttproduktene.

Undergraver markedet

I departementets begrunnelse for å gi tollfrihet i dette omfang, går det fram at det er for å ivareta forpliktelser etter Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) med tanke på likebehandling av trossamfunn. KLF kjøper ikke denne argumentasjonen og peker i sin høringsuttalelse på at når tollsatser fastsettes, må en sikre at kvoten ikke kan importeres under ordinært norsk prisnivå. I denne konkrete saken mener KLF at kosher- og halalkjøtt definitivt kan importeres til langt under norsk prisnivå. Det undergraver markedet til enkeltaktører og en del kjøttprodukter.

Forskjell i konkurransekraft

– Marginene i verdikjeden er små og svært små prisdifferanser gir betydelig forskjell i konkurransekraft og lønnsomhet. Slik prisforskjell som denne kvoten kan gi i forhold til norsk og annen kvoteimport, kan fort bli problematisk for vår bransje, og er vanskelig å akseptere når volumene økes så voldsomt.

Flere kjøpere av andre importkvoter for 2023 har kjøpt denne nettopp for å dekke etterspørselen etter halal. Når kvoten nå økes fra 1. mai 2023 vil verdien av kvoten reduseres betydelig. Dette undergraver forutsetningene for den kvoteprisen Landbruksdirektoratet har oppnådd. En slik endring vil medføre tap for disse importørene, påpeker Endre Myhr, markeds- og administrasjonssjef i KLF.

Uhørt

En av disse importørene er Ultimat og i sin høringsuttalelse bekrefter selskapet at alt de importerer av lam, storfe og kylling er halal-slaktet. Medfølgende sertifikater bekrefter dette. En betydelig del av selskapets importvolum selges således til halalmarkedet.

– Vi mener at 150 tonn er en betydelig mengde, også sett i forhold til størrelsen på de ordinære auksjonskvotene. Det er konkurransevridende og urimelig at et slikt volum forbeholdes en liten gruppe, uten samme kostnad og tollsats som på auksjonskvotene, sier daglig leder Christian A. Lunde i en kommentar til bladet Kjøttbransjen. Han mener at det midt i et kvoteår er uhørt at en importør skal tilgodesees med null-toll på kjøtt og kjøttprodukter.

Fritt fram

Også Nortura Totalmarked er kritisk til kvoteendringen. Nortura mener det som har skjedd vil svekke avsetningen av norsk kjøtt.

– 150 tonn er et stort volum, særlig innenfor halalsegmentet som er en relativt liten del av det norske markedet. Det er Norturas erfaring at importkvoter for kjøtt i stor grad benyttes og fortrenger norsk kjøttproduksjon, inkludert norskprodusert halalkjøtt. Den foreslåtte økningen av kvoten vil, etter Norturas oppfatning, gjøre det betydelig mer krevende for norske slakterier som ønsker å satse innenfor halalsegmentet, skriver Nortura i sin høringsuttalelse. Selskapet understreker at det er fritt frem for å importere halalkjøtt under de ordinære importkvotene og dette totale kvotevolumet er mer enn stort nok til å kunne dekke etterspørselen etter halalkjøtt.

Uten bedøvelse

Det vi snakker om i denne saken, er kjøttprodukter basert på dyr som er slaktet uten bedøvelse utenfor Norges grenser. Med andre ord ferdigvarer importert fra land som for eksempel Tyskland. Det faktum at dyrene er slaktet uten bedøvelse, er et viktig poeng for mange som har engasjert seg i denne saken.

Dyrevernalliansen, NOAH – for dyrs rettigheter (NOAH), Dyrebeskyttelsen Norge, Nordland Bonde- og Småbrukarlag, NNN samt et par privatpersoner har tatt opp hensynet til dyrevelferd i sine høringssvar.

– Naturlig å avvente

Dyrevernalliansen er kritisk og fremhever at kvoteøkningen på 120 tonn vil få den konsekvens at flere utenlandske produsenter tilrettelegger for denne type halalslakting.

– En direkte konsekvens av dette vil være at færre dyr får bedøvelse ved utenlandske slakterier, og at Norge dermed bidrar til at flere dyr utsettes for store smerter, stress og lidelse, mener alliansen som savner en veterinær redegjørelse for konsekvensene for dyr som slaktes uten bedøvelse. Dyrevernalliansen mener også at det ville være naturlig å avvente en vurdering av kvotestørrelsen til etter at ny stortingsmelding om dyrevelferd er fremmet.

Siste saker