Bransjeretningslinje – Deling av data i verdikjeden for mat

Landbruks- og sjømatnæringen har jobbet sammen om å få på plass en bransjeretningslinje (Code of Conduct) om deling av data og eierskap til data. Denne ønsker KLF høringsinnspill fra våre… Les mer

Landbruks- og sjømatnæringen har jobbet sammen om å få på plass en bransjeretningslinje (Code of Conduct) om deling av data og eierskap til data. Denne ønsker KLF høringsinnspill fra våre medlemmer på.

For KLF er det også viktig å gjøre innføring av den nye retningslinjen kjent for medlemmene, kundene deres og leverandører med tanke på deling av data.

Forslaget til retningslinje er sendt til KLFs største medlemsbedrifter og spesielt de som er varemottakere fra bonden, og dermed har en omfattende datadeling. Dersom du ønsker dokumentet tilsendt ta kontakt med Endre Myhr i KLF.

Fra Landbrukssiden er initiativet til dette arbeidet blitt ivaretatt gjennom OPS-Landbruk (Offentlig privat sektorutvikling). Norges Bondelag, Norsk Landbrukssamvirke, Landbrukets Dataflyt og KLF har sammen med Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet og de tilhørende underliggende etatene Mattilsynet, Landbruksdirektoratet, Veterinærinstituttet og NIBIO etablert et offentlig privat sektorutviklingsforum.

Målet er å sammen legge til rette for samfunnsøkonomiske lønnsomme og selvforsterkende offentlig-private tiltak, med fokus på digitalisering, til det beste for landbruksnæringens konkurransekraft, innovasjonsevne og verdiskapning.

Deling av data forutsetter at det er tillit mellom de som deler data og de som mottar data for videre bruk. For å stimulere til større grad av deling av data er det videre en forutsetning at det klargjøres hvem som er dataeier langs verdikjeden for datadeling og databehandling, og det må klargjøres hvilke rettigheter både dataeier og bruker av data innehar. Dette er ikke spesifisert i noe gjeldende lovverk, og formålet med bransjeretningslinjene er overordnet å klargjøre hvem som er å anse som eiere av data i verdikjedene for sjømatproduksjon og for landbruksproduksjon og hvilke rettigheter dette eierskapet innebærer.

Inspirasjon til arbeidet med utarbeiding av bransjeretningslinjene har vi hentet fra dokumentet EU Code of conduct on agricultural data sharing by contractual agreement, utarbeidet av bl.a. Copa – Cogeca (de europeiske landbruksorganisasjonene).

Dokumentet er ikke et juridisk bindende dokument, men et policy-dokument som angir hva som bør ligge til grunn for alle avtaler som inngås mellom parter i sjømat- og landbruksproduksjonene.

Dokumentet sendes også på høring i de andre organisasjonene som har deltatt i arbeidet og personer/organisasjoner som har deltatt i arbeidsgruppene rundt eierskap til data.

KLFs styre vil behandle dokumentet i styremøte i april – og vi ber deg som ønsker å gi innspill i prosessen om å sende det innen 12. april til endre.myhr@kjottbransjen.no.

Siste saker