God balanse i kjøtt-markedet neste år

God balanse i kjøtt-markedet neste år Årets siste prognose fra Nortura Totalmarked viser at det i år har vært en underdekning på ca. 26 000 tonn kjøtt, etter at importkvotene… Les mer

God balanse i kjøtt-markedet neste år

Årets siste prognose fra Nortura Totalmarked viser at det i år har vært en underdekning på ca. 26 000 tonn kjøtt, etter at importkvotene er tatt inn.

Neste år prognoseres det med at vi vender tilbake til normal grensehandel og reiseaktivitet og det betyr et kjøttmarked i bra balanse.

Sammenlignet med prognosen fra september er salget av storfe og svin noe oppjustert i 2021. Det forventes en økning av behovet for helt slakt også noe inn i 1. tertial 2022 for å fylle opp lagrene i verdikjeden. Situasjonen er uforutsigbar, men Nortura Totalmarked har i prognosen for 2022 forutsatt at grensehandel og reiseaktivitet vender tilbake til det tilnærmet normale. Hvis dette ikke slår til, vil det innenlandske salget av kjøtt bli høyere. En eventuell underdekning vil da bli dekket opp med import.

Gris

Det er tilførsler av relativt tung norsk gris nå, og det blir stimulert til å slakte flest mulig inn mot jul. I tillegg er det nødvendig med reduserte tollsatser for å supplere med import av hel gris og ribbe for å dekke behovet. Det er dermed lagt til rette for at bransjen skal ha tilgang til tilstrekkelig med råvarer både av ribbe og annen gris inn mot jul.

For året 2021 sett under ett ventes en samlet underdekning på om lag 11 000 tonn, etter at importkvotene på fersk og noe frossen gris er tatt inn. Under forutsetning av normale tilstander i samfunnet, prognoseres det for 2022 et overskudd på om lag 1800 tonn i svinemarkedet. Importkvotene for fersk helslakt og ribbe på 1050 tonn forutsettes å komme inn. Dette inkluderer også de nye kvotene fra Storbritannia.

Storfe

Tilførslene av storfe er også i 2021 noe redusert på grunn av økt melkebehov og dermed færre melkekyr til slakt. Dette har i tillegg til koronaeffekten på salget medført et ytterligere importbehov for å dekke det innenlandske salget av storfekjøtt. Det ligger an til en økning i salget av helt slakt på ti prosent sammenlignet med 2019. Underdekningen for 2021 ventes å bli om lag 13 000 tonn etter at kvoteimporten er forutsatt tatt inn.

Flere fødte kalver som holdes til de er slaktemodne og utslakting av et økt mordyrtall vil bedre tilgangen av norskprodusert storfekjøtt når samfunnet normaliseres. En større andel av dyrene forventes å framfôres til tyngre slakt også i 2022. Tilførslene ventes å øke med to prosent i 2022.

Lam

Det har vært bra kvalitet på lammene i høst og slaktevektene er bare marginalt ned fra 2020. Antall lammeslakt ligger an å gå noe ned, mens slaktingen av voksne dyr har økt mer enn prognosert. Dette gjør at det er beregnet en nedgang i bestanden ved inngangen til 2022 på én prosent. Godt salg av lam også i 2021 har bidratt til økte priser og reguleringslageret på vel 700 tonn er betydelig lavere enn på mange år. Uttak av reguleringslager i løpet av året har sammen med kvoteimport dekket opp underdekningen i 2021.

For året 2022 sett under ett er det prognosert et overskudd på om lag 700 tonn, inkl. inntak av WTO-kvoten på 206 tonn og import fra Island på 400 tonn. Resten av Islandskvoten på til sammen 600 tonn, forventes å bli benyttet på sauekjøtt. Lite grensehandel og flere mennesker i landet har innvirket også på salget av sau og lam, slik at vi for 2022 venter en nedgang.

Siste saker