Høring – Endringer tilskudd frakt av slaktedyr

KLF mener gjeldende forskrift må beholdes slik det har vært forutsatt, ut 2024. De foreslåtte endringene i høringsnotatet bidrar ikke til forutsigbarhet for de som rammes av forskriften og at… Les mer

KLF mener gjeldende forskrift må beholdes slik det har vært forutsatt, ut 2024. De foreslåtte endringene i høringsnotatet bidrar ikke til forutsigbarhet for de som rammes av forskriften og at deres interesser er ikke tilstrekkelig belyst og hensyntatt.

Landbruksdirektoratet sendte 25. november 2022 ut høring på forslag til endringer i forskrift om satser for tilskudd til frakt av slaktedyr. Formålet med endringsforslagene var først og fremst å forskriftsfeste og tydeliggjøre hovedprinsippene for Landbruksdirektoratets beregning av tilskuddssatser og fastsetting av nullsoner.

KLFs innspill ble styrebehandlet i desember 2022. I sitt høringsinnspill påpeker KLF at forslaget er uventet, og kan ikke ansees å være i tråd med prinsippene til en forsvarlig forvaltning.

– Når man går gjennom forslaget og endringene er det tydelig for oss at hensikten primært er å spare forvaltningen for arbeid som følge av endringer som skjer hos tilskuddsmottakerne. Forslaget vil, om det blir vedtatt, hindre at små slakteri blir store før neste endring av forskriften – om 3 år. Det er et brudd på forutsigbarheten som har vært over mange år og er en tverrvending i forhold til den forutsigbarheten som det ble argumenter med da gjeldende forskrift ble vedtatt, sier markeds- og administrasjonssjef i KLF, Endre Myhr.

Han viser til at det må ha vært helt klart for direktoratet før gjeldende forskrift ble vedtatt, at flere slakteri den nærmeste tiden kunne passere 1500 tonn. På den måten er dagens forskrift, og de avklaringene direktoratet ga rundt den, svært viktige og premissgivende og har gitt en tydelig forutsigbarhet for de mindre slakterienes arbeid med å endre status.

– Dette er helt uventet for tilskuddsmottakerne. KLF mener det rett og slett er en urimelig og uforsvarlig forvaltning om de skal få virkning for slakteriene som har søkt etter gjeldende forskrift og tilpasset sin virksomhet til disse reglene. Forslaget til endringer kan det kommende årene få alvorlige følger for disse virksomhetene om de vedtas, sier Myhr.

Ny forskrift ble vedtatt 22. desember 2022. Flere av KLFs innspill ble hensyntatt. Viktigst er at det blir mulig med overgang fra lite til stort slakteri i treårs perioden.

Les vedtatte endringer i forskrift om satser for tilskudd til frakt av slaktedyr her

Siste saker