Høring – Inntektsmåling i jordbruket

På tross av at dette er en høring om «inntektsmåling», ønsker KLF innledningsvis å påpeke at lønnsomheten i norsk jordbruk etter vår oppfatning generelt er for lav. – Dette merkes… Les mer

Pixabay2023

På tross av at dette er en høring om «inntektsmåling», ønsker KLF innledningsvis å påpeke at lønnsomheten i norsk jordbruk etter vår oppfatning generelt er for lav.

- Dette merkes spesielt hos våre medlemsbedrifter som har daglig kontakt med bønder over hele landet. At bønder velger å trappe ned produksjonen eller avvikle, har vært en vedvarende situasjon over lang tid, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i høringsuttalelsen fra KLF, oversendt Landbruks- og matdepartementet 16. januar 2023.

Arbeidsgruppen har etter KLFs oppfatning avgitt en grundig og god NOU (2022:14 Inntektsmåling i jordbruket) med utgangspunkt i det som var gruppens mandat: Drøfte og klargjøre prinsipper og metoder, samt muligheter og begrensninger, for måling av inntekter for jordbruket som sektor og for bønder som private næringsdrivende, samt grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter med lønn for arbeidstakere.

KLF gir som tidligere uttrykt, full tilslutning til punktet i Hurdalserklæringens om å «…leggje fram ein forpliktande og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet». KLF oppfordre regjeringen til å snarest å fremlegge økonomisk innhold og tempomessig framdrift for en slik plan.

Siste saker