Norsk Protein med 40 millioner i pluss i 2019

Norsk Protein med 40 millioner i pluss i 2019 TØNSBERG Norsk Protein opplevde et svært godt 2019. Omsetningen økte fra 383 millioner kroner til 408 millioner kroner. Resultatet før skatt… Les mer

Norsk Protein med 40 millioner i pluss i 2019

TØNSBERG Norsk Protein opplevde et svært godt 2019. Omsetningen økte fra 383 millioner kroner til 408 millioner kroner. Resultatet før skatt var på 39,5 millioner mot et budsjett på 26,4 millioner. Gode råvaretilførsler er hovedårsaken til det positive avviket.

Per A. Sleipnes

Lars Aashammer har lagt et resultatmessig godt år bak seg.

I tillegg til gode råvaretilførsler og noe økende ferdigvarepriser, var god kostnadsstyring avgjørende for det gode økonomiske resultatet i fjor.

Nær 200 000 tonn

– Norsk Protein tok i fjor imot til sammen 198 682 tonn råstoff. Det er en reduksjon på 860 tonn i forhold til 2018. Ser vi på de ulike råvarekategoriene, har vi hatt den største økningen på fjørferåstoff med 2900 tonn. Økningen i mottak av fjørferåstoff skyldes en kombinasjon av økt produksjon og redusert uttak til pelsdyrnæringen. Den største reduksjonen i mottak av råstoff har vi hatt på SRM med 2600 tonn og fettråstoff med 2000 tonn, sier administrerende direktør Lars Aashammer.

Flinkere til å sortere

Reduksjonen i mottaket av SRM skyldes en kombinasjon av redusert slakting av drøvtyggere og at slakteriene har blitt flinkere til å sortere råstoff. Reduksjonen i mottak av fettråstoff skyldes at prisen på alternative anvendelser har gått opp. For de øvrige råvarekategoriene har det vært små endringer.

Skjerpet konkurranse

– Hvem konkurrerer dere med i dette spesiell markedet?

– Norsk og dansk pelsdyrindustri er fortsatt de viktigste konkurrentene på råvaresiden, men vi ser at etterspørselen fra denne næringen er på vei nedover. Konkurranse fra biogassindustrien er i fred med å ta seg opp. Foreløpig har dette kun medført bortfall av marginale råstoffmengder, men vi forventer en skjerpet konkurranse i de nærmeste årene, påpeker Aashammer.

Stabil etterspørsel

Han understreker at markedene for kjøttbeinmel gjennom 2019 har vært preget av stabil etterspørsel og svakt økende priser. Dette skyldes at det asiatiske markedet på nytt har åpnet seg for kjøttbeinmel med drøvtyggerprotein. Prisen på artsspesifikt mel som lammemel og fjørfemel har vært god gjennom hele året, men dette utgjør bare ca. sju prosent av Norsk Protein sin totale produksjon av kjøttbeinmel.

BIodiesel i Danmark

Salg til fôr utgjorde i 2019 hele 69 prosent av kategori tre melet. Dette er en økning på 11 prosent i forhold til 2018. Salget til kjæledyrfôr utgjorde 25 300 tonn. Det er en økning på 10 200 tonn i forhold til fjoråret. Salget til pelsdyrfôr var 1000 tonn. Det er en nedgang på hele 4000 tonn. Samtidig gikk salget til gjødsel ned med 3200 tonn.

– Det ble i 2019 solgt 22 700 tonn kategori 3 fett. Det er en økning på 300 tonn i forhold til året før. Av dette volumet ble 5200 tonn eksportert. Av totalt 5900 tonn kategori 1 fett ble 3700 tonn solgt som råstoff til biodiesel i Danmark. Prisene på kategori 1 fett har steget betydelig i løpet av året. Prisene på kategori 3 fett i hjemmemarkedet er stabile, mens prisene på eksport har steget noe i løpet av 2019, avslutter Lars Aashammer.

Høyere finanskostnader

En svak prisøkning gjennom året, og oppstart av uttak av TSE-prøver for Mattilsynet har også bidratt positivt. På kostnadssiden har det generelt vært tilfredsstillende kostnadskontroll sett opp mot økt aktivitet. Finanskostnadene har vært noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes en kombinasjon av økte avskrivninger og økte finanskostnader knyttet til sikring av eurokurs.

Siste saker