Ny gjennomgang av omstridt regulering

Det er to år siden NILF lagde et notat om markedsreguleringen på oppdrag fra KLF. Notatet reiste spørsmål om verdien av reguleringsordningene, og NILF var den gang usikre på verdien av markedsregulering både for bønder, samfunn og forbruker.

- NILF sa den gang at det ikke var gitt at reguleringen var av positiv verdi og notatet slo fast at virkemidlene i reguleringen ikke virket opp i mot målene for ordningen, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

NILF la i dag frem enda en vurdering av markedsreguleringen, og denne gangen var oppdragsgiver Virke.

- Gjennom Virke-rapporten ser vi tydelig at reguleringen er omstridt og komplisert, og at det er ulike oppfatninger av både hva markedsreguleringen er, hvilke elementer som henger sammen med hva, og sist men ikke minst, hva som er effekten av markedsreguleringen, sier Juul-Hansen.

- Når effekten av markedsreguleringen fremstår som usikker og lite entydig, er det ikke rart at det i Virke-rapporten kommer frem at det også er stor usikkerhet rundt hva som vil skje ved eventuelle endringer.

Juul Hansen er svært spent på mandatet og sammensetningen til utvalget som nå skal gå gjennom markedsreguleringen på oppdrag fra mat- og landbruksminister Listhaug.

- Jeg håper at en kan diskutere hele settet av faktorer og virkemidler som skaper balanse, ikke bare den tradisjonelle markedsreguleringen og de til dels utdaterte virkemidlene som den rår over, sier han.

Siste saker