Står sammen om grisens velferd

Tirsdag 13. februar var aktørene i svinenæringen invitert til landbruks- og matminister Jon Georg Dale for å diskutere hvordan utfordringer med dyrevelferden kan løses.

‒ En samlet næring har nå presentert tiltakene vi har jobbet med en stund. De ble godt mottatt av Jon Georg Dale som var positiv og støttet opp under innsatsen som nå er lagt opp til, sier Ståle Gausen, styreleder i KLF, etter møtet.

Bakgrunnen for møtet er resultater fra fjorårets dyrevelferdsrapport fra Mattilsynet og pågående tilsynskampanje med slaktegriser i Rogaland. Ministeren så det nødvendig å øke oppmerksomheten knyttet til velferdsutfordringer i norsk svineproduksjon. 

De inviterte organisasjonene var foruten KLF, Mattilsynet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsvin, Nortura SA og Animalia AS.

Næringen har gått sammen om et nytt dyrevelferdsprogram for slaktegris. Det innebærer blant annet bedre dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, samt oppfølging av sykdom og skadde dyr.

‒ Bransjen står side om side, og slakteriene skal nå følge opp produsentene tett med informasjon og besetningsbesøk. Vi har en stor jobb foran oss, men er helt avhengige at tillit i markedet rundt dyrevelferden i svinenæringene, sier Gausen.

Spesialveterinær på svin, Karl Kristian Kongsted, har vært KLFs fagperson i planarbeidet om nytt dyrevelferdsprogram i samarbeid med KLFs medlemsslakterier. Han kan fortelle at svinenæringen jobber aktivt med dyrevelferd gjennom kompetansehevende tiltak og holdningsskapende arbeid. ‒ Vi er godt rigget til å implementere det nye programmet, sier han.

Han rapporterer at medlemsbedriftene er godt i gang med tiltak allerede. Blant annet gjennom informasjon ut til svineprodusentene, der flere av besetningen har hatt besøk av rådgivere. Det har også vært avholdt flere fellesmøter for produsentene, og flere vil komme fremover. 

KLF har i tillegg satt opp kurs i avliving av syke og skadde dyr. Kurset tar for seg dyrevelferd, oppdatering om lover og regler, håndtering av syke og skadde dyr, og viser hvordan en avliver gris på korrekt vis.

‒ Har dine svineprodusenter behov for oppfølging av sykdomsanmerkninger, eller ønsker råd og veiledning om gjeldende lovverk og hvordan det gjennomføres i praksis, ta kontakt med KLF, sier Kongsted.

Siste saker