Tøff framtid for private eggpakkerier

– Landbruks- og matdepartementet kaster ut livlina til Nortura på eggsektoren, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen. Han mener en ny forskriftsendring legger til rette for sterk konkurransevridning mellom aktørene i eggmarkedet, der eneste vinner blir Nortura.

- Vedtaket den 23. januar om endring i “forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer” er skreddersydd Norturas behov, fortsetter han.

Fastsettelse av endringer i forskrift om Omsetningsrådet (pdf) 164,22 k

Borskriftsendringene skaper sterke reaksjoner i KLF, som organiserer de private eggpakkeriene. Etter Priors oppkjøp av Norgården i 2005/06 fikk samvirket en markedsandel på nesten 80 prosent. I ettertid har Norturas markedsandel på egg falt kraftig. Nå kan det tyde på at hjelpen for å stanse i utforbakken er på vei gjennom forskriftsendringer i regelverket.

Flere er kritiske til endringen
Landbruks- og matdepartementets definisjon der en overskuddssituasjon defineres til at Nortura har overskudd, har fått selv fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) til å være kritisk:

“FADmener det er prinsipielt uheldig at det er markedsregulator, som også er i konkurranse med uavhengige aktører, som skal definere hva som utgjør en overskuddssituasjon. Det pekes på at en slik praksis vil medføre at uavhengige aktører ikke har avsetningsmuligheter for sitt egg-overskudd uten at markedsregulator selv har et overskudd. FAD ber derfor om at definisjonen av overskuddssituasjon må bygge på objektive kriterier slik det er tilfelle for gjeldende bestemmelse.”

Konkurranse i markedet vektlegges ikke
- Det er vanskelig å forstå LMDs beslutning på annen måte enn at hensynet til rettferdig konkurranse i eggmarkedet og de private eggpakkerienes konkurransesituasjon ikke tillegges vekt. Dette poenget understrekes ved bruk av forsyningsplikten som er lagt opp slik at de private eggpakkeriene må kjøpe egg både fra innredede bur og frittgående høner - om de har bruk for begge kvalitetene eller ikke. sier Juul-Hansen. Han påpeker at når Nortura selv skal regulere egg fra markedet stilles ingen tilsvarende krav, og de kan regulere den kvaliteten som er mest forretningsmessig lønnsomt for selskapet.

Mer styring til Nortura
Juul-Hansen ser at eggpakkeriene har mer utfordringer i vente.
- Slik det nå ser ut er det god grunn til å anta at volummodellen blir innført for egg etter årets jordbruksoppgjør. Da er ikke lenger eggpris et ansvar for avtalepartene i jordbruksavtalen, Storting eller regjering. Alt ansvar for prisfastsetting overlates til Nortura, sier han.

Fra før har Nortura ansvaret for å regulere balansen i eggmarkedet gjennom sin rolle som markedsregulator. Med den nye forskriftsendringen kan de nå avgjøre om det er behov for markedsregulering ut fra bedriftens egen markedsituasjon.

- Egentlig er det rart å tenke på at Landbruks- og matdepartementet for rundt 10 års tid siden foreslo å avvikle markedsreguleringen for egg, avslutter Juul-Hansen.

Siste saker