Utrygg tango for kjøtt- og fjørfeindustrien

10.–13. desember ble det avholdt ministermøte i WTO i Buenos Aires. Det forhandles blant annet om endringer i reglene for handel av landbruksvarer, og utfallet kan ha stor betydning både for norsk landbruk og kjøtt- og fjørfeindustri.

Bjørn-Ole Juul-Hansen var til stede under forhandlingene for å ivareta KLFs medlemsbedrifters interesser.
– Tilgangen til nok norske råvarer er viktig for norsk kjøtt- og fjørfeindustri. En forutsetning for det er at det er lønnsomt å drive med produksjon av kjøtt og egg her til lands. Lønnsomheten har over lang tid blitt sikret gjennom en norske pris holdt oppe av kombinasjonen av importvern og statlig støtte, sier han.

– Samtidig er Norge en åpen økonomi som er svært avhengig av handel med andre land. At det finnes internasjonale regler for hvordan handel skal foregå er viktig for eksportlandet Norge. Disse kjørereglene lages av WTO (Verdens Handelsorganisasjon), der Norge er medlem sammen med over 160 andre land.

I snart to tiår har WTO-landene forhandlet om endringer i reglene, blant annet for handel av landbruksvarer. Utfallet kan ha stor betydning både for norsk landbruk og kjøtt- og fjørfeindustri.
– I tidligere forhandlingsrunder har det vært drøftet forslag som kunne ha ført til dramatiske reduksjoner av råvaretilgangen til norske slakterier og eggpakkerier. Forslagene ville ført til at den statlige støtten til landbruket måtte reduseres, at importvernet ble redusert slik at det norske prisnivået ble lavere, og at eksporterende land ville fått en større andel av det norske markedet, sier Juul-Hansen

– Selv om trykket mot landbruket har blitt noe redusert etter hvert som forhandlingene har gått framover, kom det i den 10. forhandlingsrunden i 2015, beslutninger som i stor grad påvirket den norske markedsituasjonen. Da ble det vedtatt forbud mot reguleringseksport av sau/lam og storfe, og for svin ble kvoten nesten halvert og samtidig besluttet avviklet helt i 2020. Situasjonen med overproduksjon i det norske saue- og lammemarkedet er i dag sterkt påvirket av WTO-forhandlingene, og vi ser at det samme kan bli tilfellet for svin i løpet av få år.

I den 11. forhandlingsrunden, som er lagt til Buenos Aires nå i desember, er det fremmet flere forslag som i ulik grad ville begrenset mulighetene i dagens norske landbruks- og matpolitikk. Men på konferansens første forhandlingsdag ga USA uttrykk for at de ikke vil være med på noen avtaler eller erklæringer inspirert av disse forslagene.

– Alt tyder derfor på at det ikke er WTO som kommer til å legge premissene for endringene som eventuelt kommer i rammebetingelsene til norsk landbruk og kjøtt- og fjørfeindustrien de neste par årene, sier Juul-Hansen, som legger til at sikker kan man aldri være før konferansen er avsluttet.

Han er lot seg imponere av jobben som ble lagt ned i forbindelse med ministermøtet.

– For KLF er det betryggende å se at vi har en utenriksminister og et diplomatkorps som på vegne av regjeringen forsvarer norsk landbruk og matindustri på en offensiv og god måte. Når flere viktige aktører innen norsk landbruk- og matindustri er synlig til stede, viser interesse og er i dialog med de norske forhandlerne, bidrar det til å holde trykket oppe.

Siste saker