– Verdivurdering ved kjøp og salg av bedrifter

Det bør benyttes flere metoder når du skal finne verdien på en bedrift. Av Per Jørgen Foss, bedriftsrådgiver, Bright Performance Kjøttbransjen vil i en artikkelserie, ved hjelp av firmaet Bright Performance,… Les mer

Det bør benyttes flere metoder når du skal finne verdien på en bedrift.

Av Per Jørgen Foss, bedriftsrådgiver, Bright Performance

Kjøttbransjen vil i en artikkelserie, ved hjelp av firmaet Bright Performance, belyse ulike tema knyttet til generasjonsskifte og eierskifte. Og det sentrale spørsmålet også for mange ledere i vår bransje er dette: Hva gjør du som bedriftseier med bedriften når du skal gjøre noe annet?

– Neste generasjon eller selge eksternt? (Bladet Kjøttbransjen nr. 7, 2023)

– Bedrifter er unike med sine ansatte, tjenester, varer, distribusjon, merkevarer og andre unike verdier. Det viktig å synliggjøre disse verdidriverne. Finansielt gjøres det gjennom en verdivurdering av din bedrift. Her får du en kort innføring i de vanligste metodene.

Neddiskontert kontantstrøm (DCF)

DCF er en metode som tar hensyn til både resultatene og forventning til fremtidig vekst, investeringer, driftsmarginer og flere andre faktorer.

– En investor vil neste alltid være interessert i hvilken «cash» som vil komme fra bedriften fremover, og en beregning av hva en fremtidig kontantstrøm er verdt i dag er derfor en god metode.

– Bør du ha et holdingselskap? (Bladet Kjøttbransjen nr. 2, 2024)

Det er viktig å vite hvordan man definerer kontantstrøm, også kalt for «free cash flow»:

Resultat før finans, fratrukket skatt (EBIT)
+ Avskrivninger
- Investeringer (CapEx)
- Økning i arbeidskapital
= Free cash flow

– Ikke all fri kontantstrøm vil «oppstå» med samme forutsetninger. I modellen tillegger vi høyere verdi på kontantstrømmer som vi forventer å motta i nær fremtid, enn det som mottas lenger frem. Risikoen for estimatene er større jo lenger frem i tid vi ser.

Sentralt er nåverdieffekten, altså det at nåverdien av en krone om fem år, er lavere enn nåverdien av en krone i dag. Som eksempel vil vi med et avkastningskrav på 2,5 prosent se at 100 000 kroner om fem år ha en nåverdi på kr. 88 385. Det å sette rett avkastningskrav har stor betydning for verdien.

– Verdivurdering ved kjøp og salg av bedrifter (del 1) (Bladet Kjøttbransjen nr. 8, 2023)
– Verdivurdering ved kjøp og salg av bedrifter (del 2) (Bladet Kjøttbransjen nr. 1, 2024)

Leverage buy out (LBO)

Avkastningsberegningsmetoden (LBO) er en modell som vanligvis benyttes av private equity-selskaper, og den forutsetter et videresalg. Modellen beregner forventet avkastning basert på et krav man setter (IRR), hvordan oppkjøpet skal finansieres og forventet exit multippel.

Multipler

Multipler er den tredje metoden som nær sagt alltid benyttes av Bright Performance. Den er enkel å forstå og gir mulighet for å sammenligne med andre kjøp som er foretatt.

– I praksis multipliserer man et gitt resultat, som regel resultat før avskrivninger, finans og skatt, med en sammenlignbar multippel i bransjen. Ofte brukes siste avlagte årsregnskap, eller gjennomsnitt av siste to år pluss prognose for inneværende år. Valg av årstall er alltid kilde til debatt.

Fordeler:

  • Enkel å benytte og enkelt å sjekke grunnlaget
  • Ved å benytte driftsresultat før avskrivninger, finans og skatt (EBITDA) som grunnlag så slipper man å kalkulere fremtidige avskrivninger og investeringer.
  • Mange kilder for å finne sammenlignbare multipler

Ulemper:

  • Multipler er basert på historiske tall, og tar ikke hensyn til et fremtidig potensial, eller behovet for fremtidig kapital.
  • Metoden forutsetter at EBITDA er en god indikasjon på kontantstrøm, og det er den ikke.
  • Hensyntar ikke at noen selskaper må investere mer enn andre.
  • Med bakgrunn i at metoden er såpass enkel å forstå ser vi ofte at denne benyttes som eneste metode.

Kvalitative metoder og balanseverdier

I enkelte tilfeller er det ingen av de tradisjonelle metodene som passer selskapets situasjon, og da kan vi benytte kvalitative metoder, balanseverdier, slakteverdi og annet.

Mener alle metoder har styrker og svakheter

I praksis vil vi i Bright Performance alltid benytte flere metoder for å vurdere selskapsverdi, etter hva som skal oppnås. Det er forskjell på metoders egnethet ved eksternt salg, til et generasjonsskifte eller ved fusjoner, fisjoner og sammenslåinger.

– Verdivurdering beregnet med bare én metode i de fleste tilfeller gi et feilaktig eller delvis misvisende resultat, og du bør ta diskusjonen om metodevalg før du setter i gang.

Siste saker